Algemene voorwaarden online 

Aanvullende algemene voorwaarden online diensten

Dit zijn aanvullende algemene voorwaarden i.v.m. online diensten (de voorwaarden) van Gerrit van der Heide coaching & training KvK-nummer 01108901

De voorwaarden zijn van toepassing bij gebruik van de website www.gerritvanderheide.com, gerritvanderheide.nl, hettraject.nl en hetvervolgtraject.nl (de website ) en alle sub domeinen. Eveneens zijn ze van toepassing op alle diensten die daarnaast door mij worden aangeboden.

Als u een vraag heeft over deze voorwaarden of om een andere reden contact met mij op wilt nemen dan kunt u een mail te sturen naar contact@gerritvanderheide.com of bellen naar 06-11224217


Artikel 1 - Algemeen

1. De voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de website gebruikt.


Artikel 2 - Het platform

1.Het doel van de website is om een platform te bieden, waarbij particulieren en medewerkers van bedrijven, kunnen worden gecoacht en/of een training of cursus (de ‘dienst’) kunnen volgen. 

2. Ik ben geen partij bij afspraken die gebruikers onderling maken. Ik ben daarom niet verantwoordelijk voor de afspraken die u met andere gebruikers maakt.

3. Wanneer u een conflict krijgt met een andere gebruiker moet u dit conflict onderling oplossen.


Artikel 3 - Gebruiksregels van de website

1.U mag de website niet zodanig gebruiken dat u daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet-of regelgeving schendt.

2. Het is u niet toegestaan om de volgende zaken via de website verspreiden: pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud; teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn; ongevraagde reclame (spam); foute of misleidende informatie; virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.

3. U mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op enigerlei manier voordoen als iemand anders.

 4. U bent verplicht om de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken.

5. U mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de website is bedoeld.

6. Als u melding wilt maken van een gebruiker die de website misbruikt kunt u een bericht sturen naar contact@gerritvanderheide.com


Artikel 4 - Beschikbaarheid van de website

1. Ik doe mijn uiterste best om te zorgen dat de website 24/7 beschikbaar is.

2. Ik kan niet garanderen dat de website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Ik ben dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden doordat de website niet of niet veilig werkt.

3. Ik ben evenmin aansprakelijk voor schade geleden door onjuiste informatie op de website.


Artikel 5 - Gebruikersaccount

1. U moet minstens 16 jaar oud zijn om een account aan te mogen  maken.

2. U moet de inloggegevens van uw account afschermen voor anderen en uw wachtwoord geheimhouden. Ik mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met uw account, door u gedaan wordt of onder uw toezicht gebeurt.

3. Als u denkt of weet dat uw account misbruikt wordt, verzoek ik u dat zo snel mogelijk bij mij te melden, zodat ik adequate maatregelen kan nemen.


Artikel 7 - Uitsluiting

Als ik vind dat u de wet of deze voorwaarden overtreedt, kan ik u (deels) uitsluiten van de dienst. Ik kan u ook (deels) uitsluiten van de dienst als u niet op tijd of helemaal niet betaalt. Dit kan bijvoorbeeld door uw account te verwijderen en/of

onderdelen van de dienst voor u te blokkeren.


Artikel 9 - Conflictoplossing

Ik ben niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen gebruikers. Uiteraard zal ik mij inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten waar nodig.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Ik ben niet aansprakelijk voor:

1. directe of indirecte schade die u lijdt door het gebruiken van mijn website, het volgen van cursussen en/ of trainingen ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomst of welk ander wettelijk principe dan ook;

2. directe of indirecte schade die u lijdt door (verkeerde) informatie op de website, ongeacht of die informatie van ons komt of van derde partijen;

3.schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website, om redenen die buiten onze macht liggen.


Artikel 12 - Vrijwaring

Door de website te gebruiken, vrijwaart u mij voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet mijn aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.


Artikel 13 - Intellectueel eigendom

1. U geeft mij een licentie om content die u uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is: niet-exclusief, kosten- en rechtenvrij, overdraagbaar, wereldwijd.

2. Door de website te gebruiken, verklaart u dat u het (intellectueel) eigendom hebt over informatie en media die u uploadt op de website en dat u bevoegd bent om de media of informatie die u uploadt te delen en aan mij in licentie te geven.

3. U mag de inhoud van de website niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.


Artikel 14 - Auteursrecht

1. Het Nederlandse auteursrecht, merkenrecht en/of  intellectueel eigensdomsrecht zijn van toepassing op alle (online)trainingen, cursussen, coaching, teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s die aangeboden worden door en eigendom zijn van Gerrit van der Heide. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gerrit van der Heide is het niet toegestaan het bovengenoemde te verspreiden of te gebruiken voor commercieel- of professioneel gebruik. 


Artikel 15 - Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en mij is het Nederlands recht van toepassing.