Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Gerrit van der Heide coaching & training

KvK-nummer 01108901.

Als u een vraag heeft over deze voorwaarden of om een andere reden contact met mij op wilt nemen dan kunt u een mail sturen naar contact@gerritvanderheide.com of bellen naar 06-11224217. 

Ik heb het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd. 


1. Dienstverlening

Mijn dienstverlening bestaat uit het coachen van particulieren en medewerkers van bedrijven. Daarnaast geef ik preventie trainingen aan particulieren en bedrijven.


2. Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen mij (opdrachtnemer) en u (opdrachtgever). Ik kan deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.gerritvanderheide.com.


3. Totstandkoming opdracht

De opdracht komt tot stand wanneer opdrachtgever laat blijken met de opdracht akkoord te gaan.


4. Offertes en aanbiedingen

4.1. Alle door opdrachtnemer opgestelde aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).

4.2. Als opdrachtgever gegevens aan opdrachtnemer verstrekt, mag deze ervan uitgaan dat deze kloppen en zal de offerte hierop gebaseerd worden.


5. Prijs

5.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de prijs voor de dienstverlening tussentijds te verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de start van de opdracht.

5.2. Als opdrachtnemer genoodzaakt is om de prijs te verhogen door omstandigheden zoals genoemd onder 5.1, dan heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden wel in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.

5.3. De prijs is exclusief eventuele onkosten van opdrachtnemer, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.


6. Betaling en incassokosten

6.1. Opdrachtgever betaalt binnen veertien dagen na factuurdatum.

6.2. Als opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als consument) of de wettelijke handelsrente (als onderneming) plus 1% verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat het volledig verschuldigde bedrag is voldaan.

6.3. Als opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtnemer verschuldigd.

Bij een factuurbedrag tot €267 bedragen deze kosten €40. 

Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten:

- 15% over de eerste €2.500;

- 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5.000;

- 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;

- 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;

- 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775bedragen.

6.4. De volledige vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:

- Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;

- Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;

- Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;

- Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.


7. Contractduur

7.1. Opdrachtnemer en opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen anders overeenkomen.

7.2. De overeenkomst kan op elk moment zonder opzegtermijn door beide partijen worden beëindigd.


8. Uitvoeringstermijn

8.1. Als opdrachtgever een vooruitbetaling is verschuldigd of informatie of materialen ter beschikking moet stellen, gaat de termijn waarbinnen opdrachtnemer de werkzaamheden moet afronden pas in als de betaling, informatie of materialen zijn ontvangen door opdrachtnemer.

8.2. Als voor de uitvoering van de opdracht een termijn is overeengekomen of opgegeven, is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen.

8.3. Opdrachtgever kan de opdracht niet ontbinden door termijnoverschrijding van opdrachtnemer. Dit geldt niet als de uitvoering blijvend onmogelijk is of als opdrachtnemer de opdracht ook niet uitvoert binnen een door opdrachtnemer opnieuw schriftelijk medegedeelde termijn.


9. Derden

Opdrachtnemer mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.


10. Uitvoering opdracht

10.1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

10.2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan opdrachtnemer verstrekt, die noodzakelijk zijn voor opdrachtnemer om de opdracht uit te voeren.

10.3. Als opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.


11. Wijziging opdracht

11.1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.


11.2. Opdrachtnemer kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Opdrachtnemer zal daarvan vooraf (voor zover mogelijk) een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.

11.3. Opdrachtnemer mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.


12. Opschorting, ontbinding

12.1. Opdrachtnemer mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloed sfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.

12.2. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.

12.3. Opdrachtnemer mag nakoming van de opdracht opschorten als opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in dat geval schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.


13. Tussentijdse opzegging

13.1. Als opdrachtnemer de opdracht tussentijds opzegt, zal hij zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor  opdrachtnemer extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van opdrachtgever.

13.2. Opdrachtnemer mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:

- Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;

- Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;

- Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;

- Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;  Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.


14. Overmacht

14.1. Opdrachtnemer hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.

14.2. Opdrachtnemer kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan drie maanden dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.

14.3. Als opdrachtnemer zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag opdrachtnemer het nagekomen deel factureren.


15. Eigendomsvoorbehoud

15.1. Alles dat opdrachtnemer levert, blijft eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.

15.2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van opdrachtnemer veilig te stellen.

15.3. Als opdrachtnemer zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft

opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan opdrachtnemer om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat opdrachtnemer deze terug kan nemen.


16. Klachten

16.1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.

16.2. Tijdig indienen van een klacht door opdrachtgever schort zijn betalingsverplichting niet op.

16.3. Als opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

16.4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.

16.5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van  opdrachtnemer die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van opdrachtgever.


17. Aansprakelijkheid

17.1. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade van

opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtnemer.

17.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

17.3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €500,00.

17.4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.

17.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.


18. Privacy Statement

Opdrachtnemer beschermt uw persoonlijke gegevens zorgvuldig. U kunt de privacyverklaring vinden op onze website.


19. Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van vorderingen en verweren tegen opdrachtnemer is één jaar.


20. Vrijwaring

20.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan opdrachtnemer toerekenbaar is.

20.2. Als derden opdrachtnemer aanspreken, zal opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.

20.3. Als opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag opdrachtnemer zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor opdrachtnemer, komen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.


21. Intellectuele eigendom

21.1. Het Nederlandse auteursrecht, merkenrecht en/of  intellectueel eigensdomsrecht zijn van toepassing op alle (online)trainingen, cursussen, coaching, teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s die aangeboden worden door en eigendom zijn van Gerrit van der Heide. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gerrit van der Heide is het niet toegestaan het bovengenoemde te verspreiden of te gebruiken voor commercieel- of professioneel gebruik. 

22. Geheimhouding

22.1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal opdrachtnemer alle informatie van opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.

22.2. Opdrachtnemer zal informatie die door opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als opdrachtnemer optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.

22.3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.


23. Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.


24. Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.


25. Toepasselijk recht 

Het Nederlands recht is van toepassing.